Visiedocument Centrumplan Sint Anthonis vanaf 8 april ter inzage

Inwoners van Sint Anthonis kunnen vanaf 8 april kennis nemen van de zogenaamde “gebiedsvisie centrumplan Sint Anthonis”.

In dit document staat beschreven hoe het college van B&W het centrum van Sint Anthonis de komende jaren op verschillende fronten wil opwaarderen. Ten aanzien van woningen, horeca, dorpsgezicht, voorzieningen, reuring op de Brink en meer. Het is een integrale visie waar inwoners zoveel mogelijk bij betrokken zullen worden. In eerste instantie op hoofdlijnen.


Dialoog met inwoners
Het visiedocument is een 68 pagina’s tellende, rijk geïllustreerde nota die bedoeld is om over in gesprek te raken met de inwoners. Zowel met de direct betrokkenen en aanwonenden, als met de inwoners van het dorp én de gemeente Sint Anthonis die in de toekomst gebruik zullen maken van een bruisend centrum. Het is nadrukkelijk geen document waarin deelplannen tot in detail zijn uitgewerkt. Zover is het nog niet.

Gemeenteraad  

De gemeenteraad is op 4 maart jl. in een besloten raadsbijeenkomst uitgebreid geinformeerd over de plannen en ideeën. Die bijeenkomst was besloten omdat er nog onderhandelingen gaande waren over bepaalde panden die van cruciaal belang zijn voor het mogelijk maken van het centrumplan op hoofdlijnen. Zo is onlangs garage van de Weem aangekocht door de gemeente. De gemeenteraad zal de visie in de raadsvergadering van 3 juni behandelen. Dan zal dan ook de feedback van inwoners worden meegenomen.

www.sintanthonis.nl/centrumplan

Op de gemeentelijke website is een aparte pagina te vinden waar de komende periode informatie over het centrumplan én het visiedocument te vinden zijn. Ook is daar een reactieformulier beschikbaar waarmee inwoners hun eerste feedback kunnen geven op de plannen. 

Daarbij dient aangetekend te worden dat de deelplannen allemaal nog in de ontwerpfase verkeren en dat het in deze fase nog geen zin heeft om in detail op de voorstellen in te gaan. Van inwoners wordt in deze fase gevraagd wat zij in grote lijnen van de plannen vinden. De formele wettelijke trajecten waarbij ook sprake kan zijn van zienswijzen en bezwaarprocedures volgen in een later stadium wanneer deelplannen concreter worden ingevuld. 
Het visiedocument kunt u ook op het gemeentehuis inzien. U maakt daarvoor telefonisch een afspraak: 0485 388888.