Uitbreiding onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

De hoge temperaturen en de weersverwachting hebben ertoe geleid dat het waterschap deze maatregel moet nemen. Nu ook hoofdwaterlopen dreigen droog te vallen, is het van groot belang extra zuinig om te gaan met het nog beschikbare water om dit zo goed mogelijk te kunnen verdelen. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekken we (de uitbreiding op) het verbod weer in.

Wijzigingen per 11 augustus
  • Het onttrekkingsverbod is uitgebreid met het Kanaal van Deurne en de Helenavaart
  • We stellen beperkingen in aan het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van kapitaalsintensieve teelten
    • Er mag maximaal 20m3 per uur door een teler aan een peilvak worden onttrokken
    • De teler die van deze uitzondering gebruik wil maken, doet hiervan wekelijks vooraf melding bij ons Klantcontactcentrum. Dit kan telefonisch via 088 – 17 88 000(opent in nieuw venster).

Het onttrekkingsverbod geldt voor zowel de onttrekkingen die plaatsvinden op basis van een vergunning, als voor de onttrekkingen die plaatsvinden op grond van de Algemene Regels Keur 2015.

Gebieden

Het verbod blijft van kracht voor de gebieden:

  • District Raam. Met uitzondering van De Sambeekse uitwatering en benedenstroomse gedeelte van de Raam
  • District Beneden Aa
  • District Boven Aa. Met uitzondering van de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse).