Tijdelijke uitbreiding AZC Grave

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Grave verzocht om een tijdelijke uitbreiding van het asielzoekerscentrum (AZC) met maximaal vijftig extra asielzoekers.

Het college heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. Het gaat om een periode van maximaal drie maanden (tot 1-1-2022). Indien noodzakelijk kan er met maximaal drie maanden verlengd worden als beide partijen (zowel COA als gemeente) daarmee instemmen.

Asielzoekerscentrum
Grave kent al vele jaren een AZC. Daartoe zijn in het verleden bestuursovereenkomsten gesloten met het COA. De vigerende bestuursovereenkomst dateert van april 2014. Een belangrijk punt in deze overeenkomst is dat het aantal asielzoekers dat in Grave wordt opgevangen het maximum van 600 niet overschrijdt. Daarmee wordt algemeen erkend dat Grave, gelet op de relatie tussen de grootte van de gemeente qua aantal inwoners en het aantal asielzoekers dat wordt opgevangen, ruimschoots haar steentje bijdraagt aan het asielvraagstuk.

Nood
Het college wil echter de ogen niet sluiten voor de situatie in de wereld. Om verschillende redenen is er op dit moment in ons land een ernstig tekort aan opvangmogelijkheden voor asielzoekers. De VNG zegt hierover: “De opvangcapaciteit van het COA staat om verschillende redenen onder grote druk. Uit landen zoals Afghanistan, Libanon, Belarus en Turkije komen toenemende aantallen mensen die een veilig onderkomen zoeken in Nederland. Steeds meer nareizigers arriveren die eerder niet ons land konden bereiken door de internationale reisbeperkingen. Verder is door onder andere Covid uitplaatsing naar landen van herkomst en Schengenlanden vertraagd. Daarnaast is er onvoldoende woonruimte beschikbaar voor mensen met een verblijfsvergunning en andere aandachtgroepen, waardoor de huisvesting van mensen die in ons land mogen blijven achterblijft.”

Voorwaarden
Om aan deze nijpende situatie het hoofd te bieden heeft het college besloten om een aanvullende bestuursovereenkomst te sluiten met het COA. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt vijftig asielzoekers extra te plaatsen, in een bestaand gebouw bij het AZC dat direct beschikbaar is voor het COA. Dit voor de duur van maximaal drie maanden, eventueel te verlengen met extra drie maanden.

Omwille van de rust in en om het asielzoekerscentrum, en omwille van de openbare orde en veiligheid in Grave en omgeving, heeft het college aan deze overeenkomst ook de voorwaarden verbonden dat geen minderjarige vluchtelingen worden geplaatst en/of vluchtelingen die – kort gezegd – in een ander land (al) asiel hebben aangevraagd of dat daar hadden moeten doen, die afkomstig zijn uit een zogeheten ‘veilig land’ of die (al) legaal verblijf hebben in een ander Europees land.