Samen op weg naar duurzaam sport en beweegklimaat

Samen sporten en bewegen, samen plezier maken, samen alles geven. Mensen delen hun lief, leed
en passie met elkaar. Ieder met een eigen achtergrond, als één team of als individu in verbondenheid
met anderen.
Het beeld dat wij hier schetsen is zoals wij sport en bewegen in de gemeente Land van Cuijk zien.
Samen werken aan verschillende netwerken waar inwoners samenkomen, om een band voor het
leven op te bouwen en actief met sport en bewegen bezig te kunnen zijn.

De sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders uit de gemeentes Cuijk, Grave, Mill en
Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis zijn in november 2021 d.m.v. vijf lokale bijeenkomsten bij
elkaar gekomen om elkaar beter te leren kennen en de blik te richten op de toekomst, de nieuwe
gemeente Land van Cuijk per 1-1-2022. De overeenkomsten en verschillen zijn gedeeld, kansen en
uitdagingen zijn benoemd en er is ook gesproken over de toekomst, waarbij een belangrijke
gemeenschappelijke passie en ambitie is geuit;

“Alle inwoners in Land van Cuijk kunnen dichtbij huis optimaal genieten van sporten en bewegen, op
zijn/haar niveau”
De verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders gaan graag het gesprek aan met de
gemeente om vanuit deze gemeenschappelijke passie en ambitie samen invulling te geven aan het
Sport- en beweegbeleid en het harmoniseren van beleid (het accommodatie- en subsidiebeleid).
Zij willen als belangrijke partner van de gemeente fungeren om gezamenlijk maatschappelijke
vraagstukken op te pakken. Zij hebben, ieder op een eigen wijze, in de loop van de jaren, een
krachtige en verbindende positie ingenomen in en tussen de (dorps)kernen en wijken.
De maatschappelijke kracht van sport is onbetaalbaar.

Ruim 9,4 miljoen Nederlanders sporten elke week. We hebben in ons land 26.000 sportverenigingen
en 6.000 sport- en beweegondernemers en een unieke verenigingsstructuur.
In de gemeente Boxmeer is 30% van de inwoners lid van een sportvereniging, in de gemeente Cuijk is
dat 28%, in de gemeente Sint Anthonis 34%, in de gemeente Grave 27,4% en in de gemeente Mill en
Sint Hubert is 33%. Landelijk gezien is 25% lid van een sportvereniging (NOC*NSF, 2018).

De lokale vereniging en sport- en beweegaanbieder is de plek waar sporters en vrijwilligers zich
verder kunnen ontplooien, vormen en ontwikkelen. Tegelijkertijd is het een geweldig platform om
mensen bij elkaar te brengen. Sport en bewegen verbindt mensen, zowel op het sportveld, langs de
lijn en in het clubhuis. Sport en bewegen zorgt voor trots, verbinding, geluk en brengt vele inwoners
van Land van Cuijk wekelijks letterlijk en figuurlijk in beweging. Een vereniging is een belangrijke plek
waar kinderen opgroeien en zich ontwikkelen. Waar ze leren omgaan met winnen en verliezen,
samenwerken met elkaar en leren tegenstanders en scheidsrechters met respect te ontmoeten.
Sport en bewegen zorgt niet alleen voor de verbetering van gezondheid door het stimuleren van
beweging, maar zorgt ook voor binding door sociale cohesie in de dorpen en laat kwetsbare groepen
meedoen. Samen dienen we ervoor te zorgen dat iedereen in het land van Cuijk moet kunnen
sporten en bewegen (inclusie). Deze verbreding is cruciaal voor de saamhorigheid en leefbaarheid in
de gemeente.

Kortom, het levert in de gemeente Land van Cuijk een niet in geld uit te drukken bijdrage aan de
gezondheid, welzijn, vorming en verbinding van de regio.
Waar staan we, wat vinden we belangrijk en welke uitdagingen?
Sporten en bewegen is niet alleen leuk en gezond, maar draagt ook bij aan de vitaliteit en
leefbaarheid in onze kernen én in de regio, waarin het prettig wonen is en waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten. We vinden het belangrijk dat iedereen in Land van Cuijk met plezier kan sporten
en bewegen op zijn of haar niveau rekening houdend met beleving en ambitie.
Sterk netwerk.

Land van Cuijk heeft al een rijk en breed sport- beweegaanbod voor al haar inwoners, ook voor
specifieke (doel-) groepen. Dit wordt mede gerealiseerd door de bestaande sportinfrastructuur en de
bestaande samenwerking tussen verenigingen.

Door het intensiveren van gesprekken met de gemeente en andere stakeholders (onderwijs,
bedrijfsleven, maatschappelijke partners) wordt het lokale netwerk versterkt. Belangrijk is om
onderling kennis en ervaringen uit te wisselen, lokaal samen te werken om onderwerpen op sporten beweeggebied collectief op te pakken, gevraagd en ongevraagd, advies over het gemeentelijk
sportbeleid uit te brengen aan het gemeentebestuur en ter zake gesprekspartner te zijn.
Uitdagingen voor verenigingen en sport- en beweegaanbieders

De verenigingen en de sport- en beweegaanbieders staan voor uitdagingen welke druk leggen op de
organisaties; de gevolgen van de coronapandemie, maatschappelijke ontwikkelingen zoals daling van
aantal (jeugd-) leden, vergrijzing, individualisering (ongeorganiseerde sporten en bewegen),
(wettelijke) eisen, administratieve lastendruk en een tekort aan trainers, bestuurders, vrijwilligers en
kader (zowel kwantitatief en kwalitatief).
Zij moeten hierop anticiperen, een beweeg- en sportaanbod creëren dat aansluit op de behoeftes
van de hedendaagse sporter om vitaal en toekomstbestendig te blijven.
Samenwerking

Bij de verenigingen groeit het besef om meer te gaan samenwerken op verschillende niveaus (dorp,
stad, sportniveau of sport breed) om zo optimaal in te kunnen spelen op de veranderende
samenleving. Samenwerking vraagt van de partijen dat ze hun diversiteit en verschillen constructief
benaderen uitgaande van het behouden van autonomie.
Duurzame sportinfrastructuur
Om met zijn allen te kunnen sporten en bewegen in het Land van Cuijk hebben we een functionele,
goede en duurzame sportinfrastructuur nodig in onze kernen. Dit betekent dat de voorzieningen op
orde zijn en er spreiding is van voorzieningen en activiteiten over de gemeente. Hierbij dient oog te
zijn voor de multifunctionaliteit en duurzaamheid.
Een duidelijke visie op de toekomst
Tussen de vijf fusiegemeenten zijn grote verschillen ten aanzien van het huidige subsidie- en
accommodatiebeleid en bestaande accommodaties. Wij zien de gemeente als de belangrijkste
partner om samen sport en bewegen te organiseren en gemeenschappelijke doelen te
verwezenlijken. Bij deze willen wij de gemeente graag uitnodigen om met ons, zijnde de verenigingen
en lokale sport- en beweegaanbieders, in gesprek te gaan over het opstellen van Sport en
Beweegbeleid in Land van Cuijk en gezamenlijk te komen tot afspraken over het toekomstige beleid
o.g.v. subsidies en accommodaties (harmonisatie).

Samen realiseren we een gezond en duurzaam sportklimaat Land van Cuijk!!
Deze position paper is gerealiseerd door enthousiaste bestuurders/betrokkenen uit het Land van
Cuijk, die deelgenomen hebben aan de gehouden bijeenkomsten. Dit is, voor ons, het startschot om
samen het speelveld Sport en Bewegen in het Land van Cuijk te gaan verkennen en van daaruit
vervolgstappen te definiëren met diverse spelers (betrokken partijen).