WIJKBEWONERS, WIJKRAAD, MOOILAND EN GEMEENTE: REVITALISERING DE VALUWE GESLAAGD

Bewoners geven leefbaarheid in De Valuwe een 7,4

In de Cuijkse wijk De Valuwe is de afgelopen twintig jaren ontzettend veel geïnvesteerd in woningbouw, verbetering van de openbare ruimte en in de versterking van de sociale samenhang. In opdracht van de gemeente Cuijk, Woningcorporatie Mooiland en wijkraad De Valuwe heeft het Bureau BBSO deze ‘revitalisering’ van de wijk geëvalueerd. De eindconclusie: bewoners, wijkraad, woningcorporatie en gemeente kijken positief terug op een geslaagde opknapbeurt. De Evaluatie Revitalisering De Valuwe wordt in december besproken door de gemeentelijke commissie Samenleving en de gemeenteraad.

Bouwen

De revitalisering van De Valuwe bestond uit een fysiek deel (het slopen van oude en bouwen van nieuwe woningen, naast het verbeteren van de openbare ruimte) en een sociaal deel (de onderlinge samenhang in de wijk versterken). In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat het fysieke deel is verlopen zoals bij de start van de revitalisering afgesproken in het zogenaamde Masterplan (2002). Het centrum van de wijk is vernieuwd, de diversiteit van het woningaanbod is vergroot en er is een andere verhouding tussen koop- en huurwoningen gerealiseerd. Van 38%-62% naar straks – als alle bouwplannen ook buiten de revitalisering om zijn afgerond – 55%-45%. Ook heeft de wijk een meer open karakter gekregen in bebouwing en aansluiting met de omgeving, en is de openbare ruimte aantrekkelijker geworden. Daarnaast zijn in het hart van wijk is een multifunctionele accommodatie (mfa) en een plein met winkelvoorzieningen gerealiseerd.

Samenhang

De evaluatie toont aan dat wijkbewoners ook het sociale deel van de revitalisering positief beoordelen. Zo is het imago van de wijk de afgelopen jaren sterk verbeterd en voelt het overgrote deel van de bewoners zich meer thuis in hun wijk. Verder worden het wijkblad, de buurtbudgetten en de aanwezigheid van een wijkmeester hoog gewaardeerd, net als de gerealiseerde mfa. In 2020 beoordelen de wijkbewoners de leefbaarheid in De Valuwe met gemiddeld een 7,4. Dat is een volledig punt hoger dan in 2016. Bewoners en sleutelfiguren in de wijk geven aan dat ook de veiligheid in de wijk in de loop der jaren is verbeterd. Wijk-breed is de structurele overlast en onveiligheid afgenomen, maar aandacht hiervoor blijft nodig.

Mede-eigenaren

Ook de drie ‘mede-eigenaren’ van de revitalisering –  partijen die de afgelopen jaren samen met de bewoners de revitalisering tot een succes hebben gemaakt – zijn duidelijk over de uitkomst.

Wijkraad

“De eindrapportage is heel positief”, aldus Loek Looije, voorzitter van wijkraad De Valuwe. “Iedereen die aan de revitalisering heeft meegewerkt kan terecht trots zijn op het resultaat. Ondanks de ups-and-downs hebben we dit samen voor elkaar gekregen. Een mooi hart van de wijk, een beter imago, een mooie wijkkrant, een schitterende mfa, prachtige nieuwe woningen, een grote supermarkt, een mooi park en een nieuwe gymzaal. Bijna te veel om op te noemen. Maar er zijn ook zaken die nog steeds aandacht behoeven. Ik denk aan het gevoel van veiligheid in de wijk, of aan de zuidkant van de wijk, die nog wel een opknapbeurt verdient. De revitalisering wordt op 1 januari 2021 formeel afgesloten, maar we zijn nog niet klaar!”

Mooiland

Ook Elly Pansier, directeur Wonen van Woningcorporatie Mooiland, is tevreden: “Meer dan dat zelfs. De sloop en nieuwbouw van de huurwoningen van Mooiland heeft geresulteerd in vernieuwing en verduurzaming van de woningvoorraad en in een meer gevarieerd aanbod. De verhouding koop/huur is aangepast. De Valuwe kenmerkte zich vroeger als een wijk met relatief veel gelijksoortige en goedkope huurwoningen. Dat is echt veranderd. De aantrekkelijkheid van de wijk is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat zien we ook terug in de vraag naar huurwoningen in de wijk. Vroeger zagen we dat vooral mensen uit De Valuwe zelf reageerden op vrijkomende woningen. Nu zien we dat de interesse veel breder is en komt uit alle wijken van Cuijk en zelfs van buiten de gemeente. Kortom: het is prettig wonen in De Valuwe en dat hebben we samen gedaan.”

Gemeente

“We hebben de revitalisering van De Valuwe echt grondig geëvalueerd”, aldus Wethouder Joost Hendriks, projectwethouder Revitalisering De Valuwe. “En het resultaat mag er zijn. Zowel op fysiek als op sociaal gebied hebben de bewoners – samen met wijkraad, Mooiland en gemeente – de wijk echt een opknapbeurt gegeven. De Valuwe is een ‘gewone’ wijk geworden. Een wijk als alle andere wijken en dorpen in de gemeente Cuijk. Maar natuurlijk wel met haar eigen mooie kenmerken. Dit moment doet me denken aan al het pionierswerk dat Marius van den Elzen voor de revitalisering heeft gedaan. Hij is niet meer onder ons, maar zou ongetwijfeld ontzettend trots en blij zijn met wat we hebben bereikt. En natuurlijk blijven we verder bouwen aan de wijk. Ik denk aan de geplande woningbouw aan de Robijnlaan en de Mgr. Zwijssenstraat of de verkenning naar de zuidkant van de wijk. Daar is nog wel wat winst te behalen. En we houden zeker aandacht voor de verbeterpunten, zoals het veiligheidsgevoel in de wijk. Maar al met al ben ik erg trots op het resultaat. Een resultaat dat we mede hebben behaald door de inzet van alle mensen die voor ons aan dit project hebben gewerkt.”

Het volledige rapport Evaluatie Revitalisering De Valuwe is te vinden op de gemeentelijke website (www.cuijk.nl -> Bestuur & Organisatie -> Gemeenteraad -> Raadsinformatie -> Raadsinformatie actueel -> Kalender -> 1 december 2020 (agendapunt 5).