Portefeuilleverdeling college Land van Cuijk

Na de portefeuilleverdeling in grote lijnen, heeft het college van B&W nu ook de onderliggende onderwerpen over de collegeleden verdeeld. 

 Burgemeester Bestuur & Veiligheid

Wim Hillenaar Openbare orde & veiligheid

Handhaving

Dienstverlening

Communicatie en coördinatie kernendemocratie

Personeel & Organisatie

Regionale Samenwerking (waaronder Euregio)

Ambassadeursrol Water en natuur

Bouke de Bruin Wonen, energie- en warmtetransitie

(1e loco)

Woonbeleid/ volkshuisvesting

Woonwagenbeleid

Huisvesting arbeidsmigranten

Energietransitie

Warmtetransitie

Doorontwikkeling kernendemocratie

 

Willy Hendriks-van Haren WMO, welzijn & participatie

(2e loco)

WMO

Participatiewet & arbeidsmarkt

Welzijnsbeleid (inclusief Sociom)

Statushouders, asielzoekers en inburgering

Sociale werkvoorziening

Collectief doelgroepenvervoer

Volksgezondheid

Sport

Accommodatiebeleid

Kernendemocratie

 

Joost Hendriks Jeugd, onderwijs & cultuur

(3e loco)

Jeugdhulp- en beleid

Onderwijs/ Kinderopvang

Armoedebestrijding/ Schuldpreventie 

Inkomensondersteuning

Bibliotheekwerk

Kunst & Cultuur

Monumenten, erfgoed en archeologie

Kernendemocratie

 

Maarten Jilisen Financiën & Economie 

(4e loco)

Financiën

Belastingen

Economische zaken

Grondexploitaties

Regionale Economische samenwerking

Evenementen, markten en kermissen

Recreatie & Toerisme

Inkoop-/aanbestedingsbeleid

ICT/digitalisering

Kernendemocratie

 

David Sölez Openbare ruimte & Omgevingsdienst

(5e loco)

Openbare werken (groen/grijs)

Riolering

Omgevingsdienst Brabant Noord

Afvalinzameling & circulaire economie

Verkeer en parkeren

Vaarwegen, havens en dijken

Begraafplaatsen

Kernendemocratie

Mark Janssen Ruimtelijke ontwikkeling en Landbouw

(6e loco)

Ruimtelijke ontwikkeling

Vergunningen

Transitie buitengebied

Landbouw 

Pacht

Vrijkomende Agrarische Bedrijfslocaties (VAB)

Gemeentelijk vastgoed

Kernendemocratie

 

 

 


Antoinette Maas Duurzaamheid, Natuur  en Mobiliteit

(7e loco) Natuurontwikkeling (inclusief bomenbeleid)
Klimaat

Milieu

Water, lucht- en bodemkwaliteit
Biodiversiteit
Mobiliteit (inclusief openbaar vervoer)

Kernendemocratie

Later volgt een verdeling per wethouder van aandachtgebieden op dorps- en/of wijkniveau.