Platformbijeenkomst dorps- en wijkraden in Gassel

Afgelopen woensdag zijn voor de tweede keer dit jaar de dorps- en wijkraden uit de gemeente Grave bijeengekomen. De zo genoemde platformbijeenkomst vond dit keer plaats in gemeenschapsaccomodatie de Viersprong te Gassel.

Na de succesvolle bijeenkomst van het platform begin dit jaar ging het afgelopen woensdag vooral over kernendemocratie. Maar ook passeerde de AED-cursussen, de voorgenomen bezuinigen vanuit de gemeente als ook de fittest van de GGD de revue.

 

Agendacommissie

Het was voor het eerst dat de platformbijeenkomst werd georganiseerd vanuit een agendacommissie. Een commissie bestaande uit een gemeente-ambtenaar, de voorzitter van het platform en een lid uit een dorps- of wijkraad confom de afspraak die tijdens de vorige bijeenkomst van eerder dit jaar is gemaakt. 

 

Een maanden voorafgaand aan de bijeenkomst van 23 oktober heeft de commissie een agenda opgesteld en deze voorgelegd aan de dorps- en wijkraden met het verzoek nog eigen onderwerpen aan te dragen dan wel akkoord te gaan met de voorgelegde agenda. De uiteindelijke agenda splitse zich in tweeën. In de eerste helft van de bijeenkomst werd gesproken over aangedragen onderwerpen vanuit de dorps- en wijkraden. Gedurende het tweede deel van de bijeenkomst lag de focus op de discussie rondom kernendemocratie

 

Kernendemocratie

Wethouder Ben Peters schoof gedurende het tweede deel van de bijeenkomst aan om een inleiding te geven over de intentie van de gemeente om kernendemocratie verder vorm te geven. De heer van Schoonhoven, die aanwezig was namens de vereniging kleine kernen, nam vervolgens het woord en liet alle aanwezigen weten dat hij graag zijn diensten in de aankomende maanden beschikbaar stelt aan de dorps- en wijkraden om samen te kijken naar de complicaties en beperking waar de raden tegenaan lopen en hoe deze op te lossen. Daarnaast vooral ook vooruit te kijken en naar een visie te werken die voor de betreffende dorp of wijk van toepassing is. Middels een eenvoudig spel kan er binnen een kort tijdsbestek gewerkt worden aan het inzichtelijk maken van de problemen en oplossingen van elke raad. De diensten worden vanuit de gemeente Grave aangeboden en de raden worden verzocht hier gebruik van te maken. 

 

AED’s

Naast de kernendemocratie werd er tevens vanuit de wijkraad estersveld-stoof de oproep gedaan om bewoners te herinneren aan de mogelijkheid om zich aan te melden voor een kostenloze AED-cursus. De wijkraad estersveld-stoof heeft bij de vorige platformbijeenkomst het voortouw genomen om de cursus, die zowel dit jaar als ook volgend jaar wordt gehouden, op te zetten. Alle inwoners uit de gemeente Grave mogen zich daarbij aanmelden. Geinteresseerde kunnen zich tot uiterlijk 15 november melden bij hun dorps- of wijkraad.

 

Bezuinigingen op idop gelden

Op de agenda stond ook de geplande idop bezuinigingen die door de gemeente Grave voorgesteld worden aan de gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting op 5 november. Bezuinigingen die, tot frustriatie van vele aanwezigen, niet waren voorgelegd aan de dorps- en wijkraden. Unaniem werd er door de aanwezigen van de platformbijeenkomst aangegeven dat het bezuiniging op idopgelden (gelden die elke dorps- en wijkraad ontvangen vanuit de gemeente waarmee versterking van de leefbaarheid in de betreffende dorp of wijk kan worden gefinancieerd) onwenselijk is. Alleen als er sprake is van een alternatief kan dit overwogen worden. Hier is nu echter geen sprake van en om die reden achten de dorps- en wijkraden het niet verstandig om de gelden te schrappen. Middels een brief gaan de dorps- en wijkraden hun zorgen uiten richting het college en de gemeenteraad van Grave over de geplande bezuiniging en de gevolgen die deze keuze met zich meebrengt.

 

Maart – April

Aan het eind van de bijeenkomst werd de bijeenkomst gevalueerd en besloten de huidige opzet te continueren en bij elke vergadering opnieuw te evalueren. Er werd afgesproken om de volgende bijeenkomst in Maart/April te laten plaatsvinden. Opnieuw zal deze in de viersprong te Gassel plaatsvinden.