Nieuwe weginrichting versterkt centrumvisie Sint Anthonis

SINT ANTHONIS – De gemeenteraad van Sint Anthonis gaat akkoord met een aangepast plan voor de inrichting van de doorgaande weg in het centrum van Sint Anthonis en trekt hier € 1,5 mln. extra voor uit. Technische verbeteringen zijn doorgevoerd maar ook verkeerstechnische aanpassingen die beter aansluiten bij de centrumvisie die in ontwikkeling is. In deze visie staat een verkeersveilig en gezellig Sint Anthonis centraal.

Aanpassingen

Het centrumgebied in de Breestraat (Fase B voor Sint Anthonis) ligt tussen de zijwegen De Taverne en de inrit naar sporthal De Remmensberg. In tegenstelling tot het oude plan worden in dit wegvak geen hoge banden toegepast, maar liggen rijbaan, fietsstroken en voetpaden op gelijke hoogte. Ter hoogte van cafetaria D’n Hap-in en ’t Cafeetje wordt het voetpad verbreed, waardoor het mogelijk wordt hier bijvoorbeeld terrasruimte in te richten. Recht tegenover deze horecazaken komen enkele parkeervakken (kort parkeren).
De herinrichting van de Breestraat in het centrum sluit naadloos aan bij de werkzaamheden die de aannemer sinds medio maart uitvoert in de Dr. Verbeecklaan en de Breestraat tot aan de zijweg De Taverne (Fase A).

Adviesrol werkgroep

Bij de inrichting van de weg in Sint Anthonis wordt de gemeente Sint Anthonis geadviseerd door de werkgroep N602 van de Dorpsraad Sint Tunnis. De werkgroep kan zich vinden in de aanpassingen die zijn doorgevoerd met het oog op het centrumplan, dat momenteel in voorbereiding is. Op een aantal punten heeft de werkgroep anders geadviseerd dan nu in de plannen is opgenomen. Het betreft onderdelen waarbij de werkzaamheden zijn uitgesteld in verband met woningbouwplannen of het centrumplan, of waarbij financiële overwegingen de doorslag hebben gegeven voor de gemeente om anders te besluiten. 

Voltooiing

Het project herinrichting N602 in Sint Anthonis is opgedeeld in drie hoofdfasen. Fase A omvat het gedeelte vanaf de turborotonde in de Dr. Verbeecklaan en de Breestraat, tot aan de zijweg De Taverne. Deze fase wordt medio juni afgerond, waarna wordt gestart met het gedeelte met het centrumgebied in de Breestraat (Fase B). In september gaat het verder met het laatste wegvak naar de komgrens met Ledeacker (Fase C). Begin december moet het hele project zijn afgerond. Info: www.sintanthonis.nl/N602.

AFBEELDING 1

Faseringsplan voor de werkzaamheden aan de doorgaande weg in Sint Anthonis. Momenteel wordt gewerkt in Fase A, vanaf medio juni start de aannemer met Fase B (Centrumgebied).

AFBEELDING 2

Impressie met een doorsnede van de nieuwe inrichting van de Breestraat ter hoogte van cafetaria D’n Hap-in en ’t Cafeetje. (Tekening: Newae)