HUISHOUDBOEKJE 2021-2024 GEMEENTE CUIJK OP ORDE

Wethouder Jilisen: “Cuijk stapt financieel gezond in de nieuwe gemeente”

Cuijk, donderdag 1 oktober 2020 – De gemeenteraad van Cuijk bespreekt maandag 9 november de Programmabegroting 2021-2024. De door het college van B en W vandaag aan de raad gepresenteerde begroting is meerjarig sluitend. Wethouder Financiën Maarten Jilisen: ”Het huishoudboekje van de gemeente Cuijk is op orde. De begroting is meerjarig sluitend en we hebben daarvoor – behoudens de jaarlijkse indexatie – geen OZB-verhoging hoeven doorvoeren. En dat is een mooie en gezonde stap richting de nieuwe gemeente Land van Cuijk”.

Positief

Bij de behandeling van de Kadernota 2021 in juli, was er nog sprake van een begrotingstekort. Gedurende de afgelopen maanden is er in Cuijk hard gewerkt om – ondanks de zeer uitzonderlijke omstandigheden – te komen tot een meerjarig sluitende begroting. En dat is gelukt. Voor de periode 2021 tot en met 2024 wordt de gemeenteraad een meerjarig sluitende begroting aangeboden. Op deze manier kan de gemeente Cuijk zowel beleidsmatig als financieel op een positieve manier aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De komende jaren laten enkel positieve cijfers zien: van 2021 (€ 49.000), via 2022 (€ 675.000) en 2023 (€ 894.000) naar 2024 (€ 1.300.000).

Herindeling

De begroting 2021-2024 is een historische begroting. Het is de laatste begroting die voor de gemeente Cuijk wordt opgesteld. Op 1 januari 2022 zullen de vier gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De effecten van dit besluit zijn nu al merkbaar. Het betekent onder andere dat de structurele uitgaven en inkomsten over alle vier de jaren van de begroting in evenwicht moeten zijn. Ook moeten de vier gemeenten alle besluiten waar financiële gevolgen uit voortvloeien vooraf met elkaar afstemmen; ook deze begroting.

Covid-19

Het Covid-19 virus heeft overal in de wereld hard toegeslagen. Er zijn drastische maatregelen genomen om verdere verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Maatregelen die voor meerdere sectoren grote gevolgen hebben; ook in Cuijk. De begroting voor 2021 is gebaseerd op de kennis van dit moment. Het lopende jaar 2020 heeft ons echter geleerd dat de situatie snel kan veranderen. Op basis van de huidige inzichten zijn de (financiële) gevolgen voor onze gemeente tot nu toe beperkt gebleven. Dat wil niet zeggen dat voor individuele inwoners, bedrijven, verenigingen en culturele of maatschappelijke instellingen de gevolgen niet zeer groot zijn. Het college blijft hierbij de vinger aan de pols houden. Omdat het vooraf begroten van eventuele tegenvallers door Covid-19 vrijwel ondoenlijk is, heeft het college ervoor gekozen hiervoor geen bedragen op te nemen in deze begroting. B en W vraagt hiervoor wel aandacht in de risicoparagraaf. Door het positieve meerjarenperspectief beschikt de gemeente over voldoende buffers die kunnen worden ingezet, mocht dat nodig zijn.

Toekomst

Hoewel er weinig nieuwe beleid wordt ontwikkeld in het komende overgangsjaar, staat er toch veel te gebeuren in de gemeente Cuijk. En greep uit de positieve veranderingen in 2021:

  • De verdere ontwikkeling van de luxe vakantieresorts van Europarcs en Topparken in het gebied van de Kraaijenbergse Plassen;
  • de geplande ontwikkeling van het terrein RBL Noordwest, omdat nagenoeg alle beschikbare gronden op het huidige Regionaal Bedrijvenpark Laarakker (RBL) in Haps zijn verkocht;
  • de opening van de snelfietsroute en de fietsbrug over de Maas, die er in 2021 voor zullen zorgen dat Cuijk en Nijmegen beter en sneller per fiets bereikbaar zijn en daarmee sterk bijdragen aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen;
  • de doorontwikkeling van het centrum van Cuijk (ontwikkeling vrijgekomen gronden Merletcollege, als onder deel van het gebied Grotestraat Zuid, ontwikkeling Molenstraat);
  • de bouwactiviteiten in de Heeswijkse Kampen, die in 2021 hun afronding naderen.

Deze en andere ontwikkelingen zorgen ervoor dat de gemeente Cuijk volop in beweging blijft; ook in het overgangsjaar naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

De volledige Programmabegroting Cuijk 2021-2024 is te vinden op de gemeentelijke website.