Gemeenteraad Sint Anthonis keurt jaarstukken 2020 goed 

Op donderdag 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis de jaarstukken 2020  vastgesteld met een goedkeurende controleverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid van  de accountant.

Dit waren de laatste jaarstukken die deze gemeenteraad goedkeurde, vanwege  de aanstaande herindeling naar de gemeente Land van Cuijk. 2020 stond in het teken van de  voorbereiding op de herindeling, het COVID-19 virus en de realisatie van het Uitvoeringsprogramma van de gemeente. 

Veel bereikt  

Ondanks de uitzonderlijke situatie zijn veel doelstellingen bereikt. Er is fors geïnvesteerd in openbare  ruimte zoals de reconstructie van de N602, de noord-zuid verbinding in de gemeente, duurzame  openbare verlichting, speeltoestellen en ecologische projecten. Ook is geïnvesteerd in verbeteringen  op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn, onderwijs, cultuur, voorzieningen voor de jeugd  en in subsidiemogelijkheden. Daarnaast gingen er financiële middelen naar vitale krachtige kernen, de  transitie van het buitengebied en de ontwikkeling naar een duurzame gemeente Sint Anthonis.  

Positief financieel resultaat 

De jaarstukken sluiten met een positief resultaat van ongeveer € 2 miljoen, hoofdzakelijk vanwege de  winstneming op de grondexploitaties van € 1,2 miljoen en door (incidentele) budgetten die vanwege  uiteenlopende redenen niet zijn besteed en doorgang vinden in 2021. Lees de volledige jaarstukken  op www.sintanthonis.nl onder nieuws.  

Wethouder Rob Poel: “2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar. Het college is verheugd dat er  ondanks COVID-19 veel resultaten zijn geboekt. Want die verstevigen de basis voor robuuste dorpen  waar het nu en in de toekomst goed toeven is. Als gemeente is het belangrijk om regie over en  controle op het gemeenschapsgeld te houden. Daarom vind ik het fijn dat ook 2020 weer met een  positief financieel resultaat is afgesloten.” 

Voorjaarsnota 2021 ook akkoord 

Op 8 juli heeft de gemeenteraad ook de eerste bestuursrapportage, de voorjaarsnota, over 2021  vastgesteld. Deze voorjaarsnota is de rapportage om de in november 2020 vastgestelde begroting  2021 bij te stellen. Een eerste voorlopige saldo liet een negatief saldo zien voor 2021. Dit saldo is  echter geen reden tot zorgen. Op basis van de meest actuele prognose van de uitkering uit het  gemeentefonds (de mei-circulaire) wordt toch een positief resultaat verwacht. Hierdoor is er nog  steeds sprake van een meerjarig sluitende begroting. In verband met de herindeling is er geen  kadernota bij de voorjaarsnota meegeleverd. In plaats daarvan wordt er Land van Cuijk-breed een  kaderbrief gepresenteerd.