Duurzamer gebruik van (landbouw)gronden

Wethouders ondertekenen ambitiestatement Duurzame Gronduitgifte

De Provincie Noord-Brabant organiseerde 15 oktober een groot opgezet webinar genaamd “Van pachtgrond naar prachtgrond” waar meer dan 400 mensen naar keken.
Onderdeel van het webinar was de presentatie van de wethouders die namens hun gemeente het ambitiestatement tekenden. Voor de gemeente Sint Anthonis tekenden wethouder Huub Bellemakers en wethouder Wouter Bollen.

Vanuit verschillende invalshoeken is in het webinar het belang van duurzaam grondbeheer belicht. Adviseur Frank Verhoeven vertelde hoe je het beleid voor pachters interessant maakt. Hoe kun je agrariërs en veehouders meer betrokken laten zijn bij de grond die ze pachten? Vanuit de gemeente Vught werd uitgelegd hoe men daar, door aangepast pachtbeleid, meer weidevogels heeft weten te lokken. En Brabant Water benadrukte het belang van duurzame grond voor het grondwater en daarmee voor het drinkwater.

Ook de provincie biedt regelingen om te komen tot duurzame gronduitgifte, waarbij grond  wordt aangekocht, die daarna onder voorwaarden weer wordt verpacht. En dat dan voor een periode van 26 jaar en met eerste recht van koop nadien. Voorwaarden die daarbij gelden zijn bijvoorbeeld: geen kunstmestgebruik, geen gebruik van chemische insecticiden en het inzaaien van kruidenrijke akkerranden. Gedeputeerde Peter Smit sloot het webinar af met een betoog over eigenaarschap, waarmee hij het belang van duurzaam grondgebruik voor nu en voor de toekomst benadrukte.

Wethouder Bellemakers: “Ook als gemeente Sint Anthonis zien wij het belang in van een gezonde bodem en willen daaraan een actieve bijdrage leveren. Zo zijn we onlangs ook  partner geworden in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, om maar een voorbeeld te noemen. Voor een gezonde bodem, voor nu en in de toekomst, is samenwerking van veel partijen nodig. Gelukkig is die bereidheid er ook, het Regionaal Ambitiestatement Duurzame Gronduitgifte is daar mede het bewijs van! “

Wethouder Bollen: “In Sint Anthonis is veel animo voor een duurzamer gebruik van onze gronden. Ook wij bieden mogelijkheden voor bijvoorbeeld het gebruik van “biodiversiteit-verhogende“  akkerranden tegen een korting op de pachtprijs. Het recent aangenomen pachtbeleid van Sint Anthonis toont verder vele gelijkenissen met het Brabantse beleid. Goeie dingen komen tenslotte van goeie grond!’

De gemeente Sint Anthonis stelt de volgende eisen aan het pachten van gronden:

  1. Geen gebruik van Glyfosaat op geliberaliseerde pachtgronden (grondbeleid);
  2. Natuur inclusieve landbouw stimuleren (grond– en groenbeleid);
  3. Deelname aan Deltaplatform biodiversiteitsherstel (groenbeleid).

Duurzame gronduitgifte: onze ambitie!
Door voorwaarden te stellen aan de uitgifte van onze gronden dragen we bij aan een duurzamer gebruik van (landbouw)gronden. Zo zorgen we ervoor dat de biodiversiteit toeneemt en de kwaliteit van de bodem en het water verbeteren.

www.duurzamegronduitgifte.nl