Bouwplan ’t Hulder kan van start

Na jaren voorbereiding kan bouwplan ’t Hulder in Vierlingsbeek van start. Door de (voormalige) gemeente Boxmeer/LvC is veel tijd en energie is gestoken in de voorbereiding en het betrekken van de buurt e.d. Zo werden omwonenden en geïnteresseerden voor een bouwkavel betrokken bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan.  Onder meer door bereidwilligheid van de kopers is de angel uit het bezwaar van nog enkele omwonenden getrokken. De woningbouw kan beginnen, het bouwrijp maken is inmiddels gestart.

Voorgeschiedenis ’t Hulder

Aan de Hulder in Vierlingsbeek was jarenlang de gemeentewerf gevestigd. Toen dit gebied vrijkwam werd gedacht aan woningbouw. Immers, ook in de dorpen is daar een enorme behoefte aan. Er is ruimte voor ongeveer twintig grondgebonden woningen. Vanaf 2008 werden diverse plannen voor de locatie uitgewerkt die om verschillende redenen niet doorgingen. Zo haakte een commerciële ontwikkelaar af en een CPO-project kwam niet van de grond. De aanwezigheid van een dassenburcht vertraagde de ontwikkeling en ook stuitte woningbouw in het algemeen op weerstand bij omwonenden. Die zagen daar liever een park.

Overeenstemming

Gelet op de enorme behoefte aan woningen bleef de (voormalige) gemeente Boxmeer/LvC energie steken in het plan. Vanaf 2017 werd ingezet op overwegend levensloopbestendige (patio)woningen. Het stedenbouwkundig plan voorziet in dertien kavels voor particuliere uitgifte. Het project werd tot pilot benoemd: kopers konden meedenken met de planvorming en zij konden ook al inschrijven voor een bouwkavel voordat het bestemmingsplan onherroepelijk was. Met vijf kopers is nu een koopcontract afgesloten. Voor de overige acht kavels moet nog geloot worden.

Door miscommunicatie vanuit de Raad van State meende  de gemeente dat het bestemmingsplan onherroepelijk was. Er bleek echter  toch een beroepschrift te zijn ingediend bij de Raad van State. Wederom vertraging of zelfs afstel dreigde. Het is mede aan de vijf kopers te danken dat het bezwaar nu toch van tafel is. In overleg met bezwaarmakers, kopers en gemeente gaven zij aan dat er slechts in één bouwlaag gebouwd zal worden (maximaal 4,5 meter hoog) en bereid zijn de hogere bouwmogelijkheden op te geven. Met een wijzigingsbesluit zal deze maximale bouwhoogte door de gemeenteraad voor het gehele plangebied worden vastgelegd, ook de andere acht kopers moeten zich nu aan dit besluit houden. Daarmee trekken de laatste indieners hun beroepschrift in.

Wethouder De Bruin over het akkoord: “Als gemeente zijn wij blij dat er nu overeenstemming is en dat er nu gebouwd kan worden. Nieuwbouw zorgt voor doorstroming en dat is goed voor heel Vierlingsbeek”.

Deze week al zijn de werkzaamheden gestart om het gebied bouwrijp te maken. Naar verwachting is de locatie voor de zomer bouwrijp en zijn de nutsvoorzieningen aangelegd. Aansluitend kunnen dan de eerste woningen gebouwd worden.