Aanpak beheersing eikenprocessierups 2021

In de komende periode kan er (weer) overlast ontstaan veroorzaakt door de eikenprocessierups.

Om de overlast in het komende seizoen zo veel mogelijk te beperken, heeft uw gemeente een beheerplan opgesteld. In dit artikel kunt u lezen welke gevaren de eikenprocessierups voor u en uw (huis-) dieren op kan leveren en welke acties er ondernomen worden.

Levenswijze rups

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Nog voor het uitkomen van de knoppen, komen zeer kleine rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling richting het popstadium ondergaan de rupsen een vijftal vervellingen. Vanaf de derde vervelling (omstreeks eind mei) ontstaan er op iedere rups ca. 700.000 microscopisch kleine brandharen, welke overlast kunnen veroorzaken. In deze tijd vormen de rupsen nesten welke  bestaan uit rupsen, spinsels, oude vervellingen en uitwerpselen. Vanaf begin juli bewegen de rupsen zich nauwelijks meer door de boom en gaan zich verpoppen tot vlinder. Nadat de vlinder in augustus is uitgevlogen, zal deze wederom eitjes leggen in de toppen van eikenbomen welke weer uitkomen in het voorjaar.

Gezondheidsklachten

Eikenprocessierupsen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en zijn geen “boomprobleem”.

De brandharen welke zich op de rupsen en in de nesten bevinden, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Indien mensen of dieren in aanraking komen met de brandharen, kunnen vele allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. Meer informatie over gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD via  www.oakie.info

Bestrijdingsplan

Gemeente Sint Anthonis heeft met een gespecialiseerd bedrijf een beheerplan opgesteld, waarmee getracht wordt de overlast tot een minimum te beperken. Omdat nu de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, zal er binnenkort gestart worden met het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Er wordt met een biologisch bacteriepreparaat gespoten, waardoor alleen de rupsen worden gedood. Daarbij heeft uw gemeente vooraf gekeken of er beschermde vlindersoorten aanwezig zijn, als dit het geval is, is bestrijding middels spuiten niet toegestaan. De spuitwerkzaamheden worden 24 uur per dag uitgevoerd, waardoor u wellicht enige geluidsoverlast kunt ondervinden. Dit is echter van korte duur en wij vragen hiervoor uw begrip.

Het bacteriën preparaat is veilig voor mens en dier maar gezien het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder te bespuiten bomen te laten grazen tijdens de spuitwerkzaamheden.

Op die locaties waar niet gespoten wordt en later toch overlast ontstaat, zal worden overgegaan naar bestrijding middels zuigen of plukken.

Op de website is een overzichtskaart te vinden met de te spuiten locaties.

Meldingen van rupsennesten kunt u doorgeven via www.sintanthonis.nl

Hier staat een interactieve kaart waarop u per boom de melding kunt doen.

Voor meer informatie kijk op de website: www.processierups.nu  , of neem contact op met de gemeente op telefoonnummer 0485 388 888